1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad Teleprint e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil https://pood.teleprint.ee/ asuva Telerpint e-kaupluse (edaspidi Teleprint) haldaja, kelleks on Teleprint OÜ (registrikood 12211529, asukoht Pikk 14, 510090, Tartu, tel +372 744 1111, e-post i nf o @t e l epr i n t. ee, edaspidi Müüja), ja Teleprint`i kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi Teleprint`i kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Teleprint`i kasutamise üldtingimusi.
1.2 Teleprint`i teenus hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida Teleprint`i internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping Teleprint`is müüdava(te) teenuse(te) (edaspidi Teenus/Teenused) suhtes.
1.3 Enne Teenuse ostu-müügitehingu teostamist kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid siduvate tingimustena Müüjaga sõlmitavas tehingus.
1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Teleprint`i kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.

2. Ostu-müügitehingu pooled

2.1 Müüja on Teleprint`i haldajaks olev äriühing ärinimega Teleprint OÜ (registrikood 12211529, asukoht Pikk 14, 510090, Tartu, tel +372 744 1111, epost i nf o@t e l epr i nt. e e ).
2.2 Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1 Kõikide Teleprint`is müüdavate Teenuste hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.
3.2 Juhul kui Ostja valib Teenuse kätte saamiseks eraldi transproditeenuse lisandub Teenusele transprodikulu. Teenuse transporti teostab Cargobus (edaspidi Transpodipakkuja). Transpordikulu arvutatakse lähtuvalt Teenusest ja pakendamiseks vajaminevatest materjalidest. Kohaletoimetamine toimub ühe kuni viie tööpäeva jooksul ning Transpordipakkuja võtab ise Ostjaga ühendust ja lepib kokku Teenuse üleandmis aja.
3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Teenuste hindu.
3.4 Juhul, kui tehnilise vea tõttu on Teleprint`is pakutava Teenuse hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Teenuse tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Teenuse juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Teenusele kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Teenust Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

4. Tellimuse vormistamine, ostumüügitehingu sõlmimine

4.1 Ostja poolt Teleprint`is välja valitud Teenuse suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt alustada talle sobivada Teenuse tellimist, valides välja Teenusega seotud parameetrid. Seal hulgas valib Ostja välja teenuse kättesaamise viisi, mis kajastuvad p-s 3.2.
4.2 Ostja peab vormistama oma tellimuse, täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, juhul kui on tegemist juriidilise isikuga, firma nimi, telefon, riik, linn,maakond,postiindeks,tänav,maja- või korterinumber ).
4.3 Ostja kohustub tellimust vormistades ja ankeeti täites avaldama Teleprint`ile vaid tõesed ja korrektsed isikuandmed, vastutades täielikult valeandmete avaldamisega tekkiva võimaliku kahju eest, sh Teenuse sihtkohta toimetamisel tekkida võiva tarnetähtaja viivituse eest.
4.4 Müüja kinnitab, et kõiki Teleprint`i kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja väljastatakse vaid kullerteenuse osutajale.
4.5 Tellimuse ankeeti täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud https://pood.teleprint.ee/ kasutajatingimustega ja nõustun neid täitma“, millega kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.
4.6 Ostja tasub kogu Teenuse eest Maksekeskuses (https://payment.maksekeskus.ee) kus ta peab valima ostetavate Teenuste eest maksmise viisi. Ostjal on võimalik tasuda Teenuse eest järgnevates pankades:
1. Swedpank
2. SEB
3. Krediidipank
4. LHV pank
5. Nordea
6. DanskeBank
4.7 Peale makse sooritamist internetipangas peab Ostja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Ostja poolt Teenuse tasumise kohta.
4.8 Ostja ja Müüja vahel loetakse Teenuse suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.6. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile ühe tööpäeva jooksul elektroonilise tellimuse kinnituse, millele on lisatud Teenuse arve.

5. Tellimuse täitmine

5.1 Müüja saadab ühe tööpäeva jooksul pärast ostu-müügitehingu sõlmimist Ostjale elektroonilise kinnituse Teenuse andmete ja töö teostamise kohta, milles on veendunud elektroonilise faili andmete töötavuses. Manusena lisatakse Teenuse arve.
5.2 Juhul kui Ostja on soovinud ka teenuse transporti, siis toimetatakse Teenus Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul ühe kuni viie tööpäeva jooksul. Kohaletoimetamise päeval võtab kullerfirma Ostjaga ühendust, et leppida kokku täpne teenuse üleandmise aeg.
5.3 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Teenuse materjali ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Teenuse materjali tarnijalt tellida ning on ilmne, et Teenuse materjali kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Teenuse tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest vastavalt Tingimuste punktile 4.7. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud
Teenuse kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Teenuse kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Teenuse ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 6.1. sätestatud alusel taganeda.
5.4 Juhul, kui Teenuse sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p-s 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.
5.5 Müüja vastutab teenuse pakkimise eest, kuid ei vastuta Transprodipakkuja poolt tekitatud pakkide kahjustuste eest.

6. Ostu-müügilepingust taganemine

6.1 Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.3. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.7. kohaselt sõlmitud, kuid Teenuse kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Teenuse viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.
6.2 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Teleprint`is pakutava Teenuse hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Teenuse tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Teenuse juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Teenusele kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Teenuse Ostjale veel ostu- müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingust taganeda tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 5 tööpäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Teenuse eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu.
6.3 Lisaks Tingimuste p-des 6.1. ja 6.2. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise korral või Teenuse mittevastavusel kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7. Müüja vastutus Teenuse mittevastavuse puhul

7.1 Teenuse kvaliteedi puuduse ilmnemisel peab Ostja 24 tunni jooksul Teenuse kättesaamisest Müüjat sellest teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikus vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Teenuse puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse ja lisama pretensioonile Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.
7.2 Ostjal on Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Teenuse parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Teenuse vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Teenuse suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.
7.3 Müüja ei vastuta Ostja poolt antud andmefaili iseärasuste eest.
7.4 Müüja ei vastuta Transpordipakkuja poolt tekitatud kahju eest

8. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Teleprint`i koduleheküljel https://pood.teleprint.ee/ Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi
8.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Teenuse kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Teenuse kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
8.3 Ostja ja Müüja vahel Teleprint`i kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.